பிரிவுகள்
காண்பவை

ஏழு முட்டாள்களும், ஒரு வீடியோ கமராவும்

பார்க்க மட்டுமே, சொல்வதற்கு எதுவுமில்லை…!

பார்க்க மட்டுமே, சொல்வதற்கு எதுவுமில்லை…!

Seven Ordinary men,
Four Ordinary Digital Cameras,
One Ordinary Video Camera,
Two Disastrous Days on the Road…!

Fools are not Made,
They are Born…!