பிரிவுகள்
அனுபவம்

எனது வெட்டி பந்தாவும் வெற்று பகட்டும்

வாசிக்க: ஒரு வெள்ளவத்தை கூத்தாடியின் தன்னிலை விளக்கம்

Tags: Wellawatte, Colombo, Self, New Year